टोर को लागत: प्रति व्यक्ति प्रति यात्रा आधार (रूपये मा)

उत्सव अवधि (दुर्गा पूजा अवधि, नयाँ वर्ष र चिसमस अवधि, राष्ट्रिय छुट्टिहरु, रथयात्रा अवधि, होली अवधि) को दरमा कम दरहरू मान्य छैनन्।

प्रति व्यक्ति लागत बजेट
01 व्यक्ति 8,500.00
02 व्यक्ति 6,300.00
03 व्यक्ति 5,450.00
04 व्यक्ति 4,950.00
05 व्यक्ति 4,650.00
06 व्यक्ति 4,400.00
07 व्यक्ति 4,200.00
08 व्यक्ति 4,000.00
10 व्यक्ति 3,700.00
12 व्यक्ति 3,400.00
14 व्यक्ति 3,150.00
16 व्यक्ति 2,950.00
18 व्यक्ति 2,800.00
20 व्यक्ति 2,750.00